Algemene voorwaarden

De  dienst Zorgklik GilzeRijen wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Steunwijzer B.V. ('Steunwijzer'). Aan het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door deze website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door deze website schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1   Deze website is een dienst van Steunwijzer waar bezoekers diensten gerelateerd aan zorg, leven en loopbaan kunnen afnemen. Via deze website kunnen bedrijven en instellingen diensten en producten onder de aandacht brengen van deze bezoekers.

1.2   Om deze website te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3   U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Deze website mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij deze website heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4   Met deze website worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van deze website voor meer informatie.

1.5   U kunt via deze website zelf informatie betreffende uw bedrijf publiceren en aanpassen voor de bezoekers van deze website. Op verzoek kan deze website reacties aanpassen die u publiceert. Recensies betreffende uw bedrijf van bezoekers van deze website worden niet aangepast of verwijderd, tenzij deze in strijd zijn met de huisregels zoals door deze website gesteld.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1   Het is verboden deze website te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2   Daarnaast is het verboden bij de diensten van deze website:

•       onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
•       informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3   Indien deze website constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag deze website zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.4   Indien naar het oordeel van deze website hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van deze website of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is deze website gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Deze website is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.

2.5   Deze website is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is deze website gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6   U vrijwaart deze website van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1   Deze website doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.

3.2   Deze website wordt actief onderhouden. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3   Deze website mag van tijd tot tijd de functionaliteit de website aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist deze website zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1   Op de diensten van deze website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van deze website. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van deze website, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2   Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Deze website heeft een onbeperkt gebruiksrecht op deze informatie, inclusief het recht van doorverkoop (sublicentie) aan derden of gebruik voor andere diensten van deze website.

4.3   Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan deze website besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4   Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.

4.5   Deze website zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de diensten van deze website, tenzij dit nodig is voor een goede dienstverlening of deze website daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal deze website zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

4.6   Indien deze website constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen op de diensten van deze website.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1   Aan het gebruik van deze website is bij enkele abonnement typen een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit, met name waar het gaat om communiceren met gebruikers van deze website. Deze kosten kunnen als abonnement of voor individuele handelingen gelden. Kosten worden u vooraf gemeld.

5.2   Indien kosten bij wijze van abonnement worden gerekend, is de abonnementsperiode gelijk aan de overeengekomen periode.

5.3   De vergoeding bij een abonnement is per maand verschuldigd en wel vooraf. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.4   Deze website kan de toegang tot de Website en aanverwante dienstverlening beperken indien verschuldigde vergoedingen niet tijdig zijn voldaan na een daartoe strekkende herinnering. Na alsnog voldoening van de vergoedingen zal de beperking worden opgeheven. Geen aansprakelijkheid bestaat voor enige schade geleden als gevolg van een dergelijke beperking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1   Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van deze website beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

6.2   Deze website is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3   Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij meldt.

6.4   In geval van overmacht is deze website nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.


Artikel 7. Overige bepalingen
7.1   Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.2   Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin de desbetreffende Gemeente met betrekking tot deze website gevestigd is.

7.3   Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

7.4   De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door deze website wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

7.5   Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

7.6   Deze website is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.