Privacy disclaimer

Privacyverklaring Gemeente

1 oktober 2018

Je privacy is voor de Gemeente van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Steunwijzer allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de Gemeente.

Aanmelden zorgverleners
Bij de inkoop van de door jouw organisatie aangeboden hulp- en zorgverlening zijn wij contractueel overeengekomen dat jij jouw organisatie zal aanmelden bij deze website. Door je voor de dienst aan te melden, krijgt jouw organisatie op deze website een profielpagina over de aangeboden hulp en zorg zodat de burger hierover contact kan opnemen. 

Wanneer jij jezelf voor deze website aanmeldt, vragen wij jou om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Postcode en huisnummer;
 • Straat
 • Woonplaats;
 • E-mailadres.

Beoordelingen burgers
Deze website maakt het mogelijk om deelnemende zorgverleners te beoordelen. Zodra je een beoordeling plaatst, vragen wij om jouw naam en e-mailadres. Hiermee voorkomen we geautomatiseerde plaatsingen door computers. Jouw naam en e-mailadres tonen we nooit op onze website. Deze website waarborgt jouw privacy en gebruikt je naam en e-mailadres niet voor commerciële doeleinden. Verder zijn wij gerechtigd om beoordelingen te tonen op soortgelijke websites. Jouw persoonsgegevens worden echter nooit verstrekt aan deze websites.

Bewaartermijn

Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Sommige werkzaamheden besteden wij uit aan derde partijen. Deze derde partijen zijn altijd gevestigd binnen de Europese Unie. Voor de ontwikkeling en het beheer van deze website maken wij gebruik van de dienstverlening van een derde. Deze derde kan tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in contact komen met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op <e-mailadres> en per telefoon op <telefoonnummer> voor al je vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Zorgklik GilzeRijen